admin

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขา green chemistry and sustainability รอบที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรั …

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขา green chemistry and sustainability รอบที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรั …

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

อาจารย์ภาควิชาเคมีได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ม …

อาจารย์ภาควิชาเคมีได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร Read More »