admin

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรั …

เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ภาคการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

Schomburginones A‒J, geranylated benzophenones from the leaves of Garcinia schomburgkiana and their cytotoxic and anti-inflammatory activities

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นศาสตร์ …

Schomburginones A‒J, geranylated benzophenones from the leaves of Garcinia schomburgkiana and their cytotoxic and anti-inflammatory activities Read More »