Pd-loaded hierarchical titanosilicalite-1 catalysts on CO2 cycloaddition with epoxides: Experimental and DFT investigations

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารที่มีมูลค่าสูงขึ้นจึงเป็นหนึ่งในทางออกของปัญหาดังกล่าว โดยในกลุ่มวิจัยของ ผศ.ดร.วิภาค อนุตรศักดา ได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ประเภทไทเทโนซิลิคาไลต์-1 ที่มีการขยายขนาดรูพรุนรวมถึงการปรับพื้นผิวด้วยอนุภาคโลหะแพลเลเดียมเพื่อใช้ในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทคาร์บอเนตแบบวง โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น สารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์พอลิคาร์บอเนต ตัวทำละลายอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ และสารเติมแต่งในเวชภัณฑ์ โดยจากผลการศึกษาพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงโดยสามารถเร่งปฏิกิริยาได้ในสภาวะที่ไม่รุนแรง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างน้อย 5 ครั้งโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพ

  • Chutima Tangku
  • Tinnakorn Saelee
  • Meena Rittiruam
  • Patcharaporn Khajondetchairi
  • Supareak Praserthdam
  • Wipark Anutrasakda
  • Yasutaka Kuwahara
  • Piyasan Praserthdam