spolkit

[2010 – present] ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) Polkit Sangvanich [2010-present] National

[2008] รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) Polkit Sangvanich [2008] National