Support Us

ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 88 ปี ด้วยการส่งต่อความรักและปรารถนาดี ให้กับน้องๆ เคมี จุฬาฯ

        ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ “88 ปี หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี หลักสูตรแรกของประเทศไทย” (ได้รับอนุมัติให้ใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2477) ด้วยการส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้กับน้องๆ เคมี จุฬาฯ ที่เป็นนิสิตปัจจุบัน ผ่านการร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนพัฒนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์” เพื่อใช้ในการดำเนินการของโครงการพัฒนาการศึกษาของภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่
  • ทุนการศึกษาโครงการ 4+1 สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยเริ่มทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Senior Project ระดับปริญญาตรี จนถึงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และสามารถใช้เวลาเพียง 1 ปีเพื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและตีพิมพ์ได้ ภาควิชาจึงสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และปริญญาโทชั้นปีที่ 1 แก่นิสิต

  • การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการทำวิจัยระดับแนวหน้า

  • การพัฒนาห้องพักนิสิตในรูปแบบ Student Space เพื่อให้นิสิตสามารถทำงาน พูดคุยอภิปราย และพักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และยังกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาค

ผู้บริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนพัฒนาภาควิชาเคมี” ภายใน 30 ธันวาคม 2565 จะได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปใช้ในการหักค่าลดหย่อนภาษีได้จำนวน 2 เท่าของยอดบริจาค ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 655) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ภาควิชาเคมีขอมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ทุกท่านในทุกยอดบริจาค และ

  • เพียงร่วมบริจาค 888 บาท ท่านจะได้รับถุงผ้าพับเก็บได้แบบเก๋ๆ มีตราสัญลักษณ์ใหม่ของภาควิชา เนื้อผ้าหนา รับน้ำหนักได้ดี เหมาะกับการใช้งานสำหรับทุกเพศทุกวัย และคู่ควรกับการเก็บไว้เป็นของที่ระลึก

  • นอกจากนี้หากท่านเชิญชวนเพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน หรือรวมรุ่นพี่รุ่นน้องข้ามรุ่น ร่วมกันบริจาคจนรวมยอดได้ครบ 120,000 บาท (เทียบเท่าค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี ของทุนการศึกษาโครงการ 4+1) ภาควิชามีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน เพื่อนๆ และพี่ๆ มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่จะจัดขึ้นทุกปีการศึกษา

วิธีการบริจาค

ขั้นตอนที่ 1 เลือกบริจาคผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 บริจาคผ่านแอพพลิเคชันของธนาคาร โดยสแกน QR Code E-Donation นี้

(ถ้าบริจาคในนามบริษัท ให้ใช้ช่องทางที่ 2 หรือ 3 เท่านั้น)

ช่องทางที่ 2 จ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 419-030940-7 ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ช่องทางที่ 3 บริจาคโดยมอบเป็นเงินสดได้ที่สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลาราชการ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดผู้บริจาคที่ https://goo.gl/4ZZ9TV สำหรับจัดส่งของที่ระลึก

หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่คุณปรัศนียา เครือสำเภา ที่ prasaneeya.k@chula.ac.th (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2187710)

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ลดหย่อนภาษี ชื่อบัญชีผู้โอนกับชื่อผู้ที่จะขอลดหย่อนภาษีต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณปรัศนียา เครือสำเภา สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์ 0-2218-7710 โทรสาร 0-2218-7598