Support Us

โครงการพัฒนาภาควิชาเคมี จุฬาฯ เพื่อการศึกษายุค 4.0 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมบริจาค “โครงการพัฒนาภาควิชาเคมี จุฬาฯ เพื่อการศึกษายุค 4.0” เพื่อพัฒนาการศึกษาของนิสิตภาควิชาเคมีผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น

  • ทุนการศึกษาโครงการ 4+1 สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยเริ่มทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ Senior Project ระดับปริญญาตรี จนถึงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และสามารถใช้เวลาเพียง 1 ปีเพื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและตีพิมพ์ได้ ภาควิชาจึงสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และปริญญาโทชั้นปีที่ 1 แก่นิสิต

  • การพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีรูปแบบใหม่ เช่น Molecular Gastronomy Laboratory สนองความสนใจของนิสิตและคณาจารย์ของภาควิชาที่สนใจประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพื่อสรรค์สร้างเมนูอาหารใหม่ ๆ

  • การพัฒนาห้องพักนิสิตในรูปแบบ Student Space เพื่อให้นิสิตสามารถทำงาน พูดคุยอภิปราย และพักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และยังกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาค

ผู้บริจาคเงินสมทบทุน “โครงการพัฒนาภาควิชาเคมี จุฬาฯ เพื่อการศึกษายุค 4.0” ภายใน 30 ธันวาคม 2564 จะได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปใช้ในการหักค่าลดหย่อนภาษีได้จำนวน 2 เท่าของยอดบริจาค ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 655) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ภาควิชาเคมีขอมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ทุกท่านในทุกยอดบริจาค และ

  • ผู้บริจาค 2,999 บาท ขึ้นไป จะได้รับแก้วเก็บความร้อนเป็นของที่ระลึกเพิ่มเติม

  • ผู้บริจาค 120,000 บาทขึ้นไป (เทียบเท่าค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี) สามารถแสดงความจำนงในแบบฟอร์มว่าต้องการบริจาคเป็นทุนการศึกษาโครงการ 4+1 โดยทางภาควิชาจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโอกาสต่อไป

วิธีการบริจาค

ช่องทางที่ 1 บริจาคผ่านแอพพลิเคชันของธนาคาร โดยสแกน QR Code E-Donation นี้

ช่องทางที่ 2 จ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชี “คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 419-030940-7 ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ช่องทางที่ 3 บริจาคโดยมอบเป็นเงินสดได้ที่สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลาราชการ

จากนั้นกรอกแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดผู้บริจาคที่ https://goo.gl/4ZZ9TV สำหรับจัดส่งของที่ระลึกต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณปรัศนียา เครือสำเภา สำนักงานภาควิชาเคมี ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทรศัพท์ 0-2218-7710 โทรสาร 0-2218-7598