[2008] รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)