รับสมัครทุนพสวท.สำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศเรื่อง การรับสมัครนิสิตทุน พสวท. ประเภทเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 ทุน

คุณสมบัติ* (โปรดอ่านข้อมูลเต็มจากเอกสารแนบ)*
  1. นิสิตป.ตรี รหัส 61 62 หรือ 63
  2. เรียนสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา
  3. GPAX > 3.25 และ ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตปกติตามแผนการศึกษา
    [คุณสมบัติอื่น ๆ โปรดดูจากเอกสารแนบ]
รับสมัคร ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 16.00 น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงานทุน พสวท. ศูนย์จุฬาฯ
คุณวิภวา พินิจศักดิ์ศิริ หน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต งานวิชาการและกิจการนิสิต
โทรศัพท์ 02 2185054
อีเมล์: wipawa.p@chula.ac.th