ยินดีต้อนรับว่าที่นิสิตใหม่จากระบบ TCAS 64

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และขอยินดีต้อนรับว่าที่นิสิตใหม่ เข้าสู่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย