α-Glucosidase Inhibitors from Cold-Pressed Black Sesame (Sesamum indicum) Meal: Characterization of New Furofuran Lignans, Kinetic Study, and In Vitro Gastrointestinal Digestion

คณะผู้วิจัยค้นพบสารประกอบฟิวโรฟิวแรนลิกแนนชนิดใหม่จำนวน 5 สาร ในกากงาดำ (Sesamum indicum) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสกัดนํ้ามันงาในระดับอุตสาหกรรมด้วยวิธีสกัดเย็น โดยคณะวิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพและจลนพลศาสตร์ของสารประกอบชนิดใหม่นี้ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส รวมถึงการย่อยสลายในระบบทางเดินอาหาร โดยแอลฟากลูโคซิเดสเป็นเอนไซม์ที่มีความสำคัญต่อการย่อยแป้งและคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงได้