การเสวนาออนไลน์ เรื่อง มองทุกมิติกับอุบัติภัยโรงงานสารเคมีระเบิด

ขอเชิญร่วมฟัง การเสวนาออนไลน์
เรื่อง มองทุกมิติกับอุบัติภัยโรงงานสารเคมีระเบิด

จัดโดย หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR)

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
เวลา 18:00-19:00 น.
เผยแพร่สู่สาธารณะทาง Facebook Live ผ่าน facebook.com/ChulaRDM