spolkit-th

[2010 – 2013] ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรร …

[2010 – 2013] ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) Read More »

[2010 – present] ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เมธ …

[2010 – present] ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) Read More »

[2009 – 2012] ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ …

[2009 – 2012] ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) Read More »

[2008] รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิท …

[2008] รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) Read More »

[2004 – present] ทุนโครงการกาญจนาภิเษก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ทุนโครงการกาญจนาภิเษก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) …

[2004 – present] ทุนโครงการกาญจนาภิเษก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) Read More »

[2000 – 2001] ทุนอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทุนอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (จุฬาลงกรณ์มหาวิทย …

[2000 – 2001] ทุนอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) Read More »