ChemCU Space เปิดให้ใช้บริการแล้ว

ChemCU Space โฉมใหม่เปิดให้ใช้บริการแล้วที่ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ สามารถศึกษาระเบียบการใช้ได้ดังต่อไปนี้