A Novel Portable Device for Detection of COVID19 Related Samples

เครื่องตรวจ COVID แบบพกพา
สารเคมีระเหยง่ายที่เก็บมาจากผิวหนังมนุษย์อาจมาจากแหล่งกำเนิดหลายแหล่ง เช่นจากต่อมใต้ผิวหนังชนิด eccrine, sebaceous และ apocrine โดยต่อม apocrine นี้จะเป็นต่อมสำคัญที่สามารถผลิตสารระเหยง่ายที่เป็นกลิ่นตัวของมนุษย์ได้โดยตรง อย่างไรก็ตามสารเคมีที่ไม่ระเหยง่ายก็สามารถที่จะถูกนำไปใช้ต่อโดยจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียที่อยู่ใต้ผิวหนังมนุษย์ แล้วผลิตสารระเหยง่ายให้กลิ่นไปปนอยู่กับกลิ่นตัวมนุษย์ได้เช่นกัน ดังนั้นกลิ่นโดยรวมของตัวอย่างที่เก็บมาให้สุนัขดมจะขึ้นกับชนิดและปริมาณของต่อม ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละอวัยวะ ผู้ป่วย COVID จะมี metabolism ที่แตกต่างออกไปจากก่อนที่จะได้รับเชื้อ จึงน่าจะผลิตสารเคมีจากต่อมทั้งสามชนิดออกมาเปลี่ยนแปลงไปทั้งชนิดและปริมาณ ทำให้ชนิดของจุลินทรีย์และกลิ่นตัวมีความต่างออกไปอย่างจำเพาะและสามารถถูกตรวจวัดโดยสุนัขได้ด้วยความน่าเชื่อถือสูง กลุ่มวิจัยของผศ.ดร.ชฏิล กุลสิงห์จึงได้นำหลักการเดียวกันนี้มาใช้ในการสร้างเครื่องตรวจ COVID แบบเคลื่อนที่และนำไปใช้คัดกรองจริง