[2001] Non-degree Fellowship TJTTP-JBIC (3 months) on “ Synthesis and Application of Metallosilicates”, Prof. Takashi Tatsumi, Catalysis Laboratory, Yokohama National University, Japan

Non-degree Fellowship TJTTP-JBIC (3 months) on “ Synthesis and Application of Metallosilicates”, Prof. Takashi Tatsumi, Catalysis Laboratory, Yokohama National University, Japan