ไฟไหม้โรงงานสารเคมี…ทำอย่างไรให้ปลอดภัย

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “ไฟไหม้โรงงานสารเคมี…..ทำอย่างไรให้ปลอดภัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00-18.00 น.
ผู้ร่วมเสวนา
1.นายอรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

2.ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ อดีตนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

3.รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดำเนินการเสวนา โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

เผยแพร่ในรูปแบบ Facebook live https://www.facebook.com/chemsocthai