ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (Huntsman) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในหัวข้อ Metal complex catalysts for preparation of polyurethane foams

ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (Huntsman) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ในหัวข้อ Metal complex catalysts for preparation of polyurethane foams