อาจารย์ภาควิชาเคมีได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้มอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ ในปี 2564 นี้ อาจารย์ภาควิชาเคมีได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร ได้แก่

1. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมีไฟฟ้าและแสง (Electrochemistry and Optical Spectroscopy Center of Excellence) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการคุณภาพสูงปีละกว่า 20 เรื่อง

2. ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อาจารย์ ดร.จัญจุดา อุ่นเรืองศรี สำหรับโครงการ ตัวเร่งปฎิกิริยาพอลิเมอร์สารกึ่งตัวนำที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ สำหรับกระบวนการเปลี่ยนรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีมูลค่าสูงในปฎิกิริยาเชิงแสง