อมร เพชรสม

รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม

ออกในปี 2534

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

ทุนการศึกษาและรางวัล

ผลงานตีพิมพ์