ส่งมอบเครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ VQ20

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะผู้วิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ฝ่ายบริหาร ส่งมอบเครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ VQ20 ให้กับผู้แทนจากมูลนิธิดวงประทีป เพื่อนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลสนามในชุมชนคลองเตย ซึ่งกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างหนักในขณะนี้
อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดเล็กกว่า 5 ไมโครเมตร ที่ล่องลอยในอากาศได้นาน การระเหยของน้ำทำให้เกิดละอองนาโนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อในอากาศและบนพื้นผิว เป็นผลผลิตของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 11 ผลงานเด่น อว. ตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องจากภาวะวิกฤติโควิด-19
ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่