มหกรรมนำเสนอผลงาน Senior Project, Applied Chemistry Project และ Cooperative Project ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาเคมีจัดมหกรรมนำเสนอผลงาน Senior Project, Applied Chemistry Project และ Cooperative Project ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ภาควิชาเคมีได้จัดกิจกรรมนำเสนองานวิจัยของนิสิตเคมีและ BSAC ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเป็น Senior Project จำนวน 40 เรื่อง, Applied Chemistry Project จำนวน 16 เรื่อง และ Cooperative Project (โครงการสหกิจศึกษา) จำนวน 11 เรื่อง

ในการนำเสนอผลงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า โครงการละ 5 หรือ 10 นาที และการนำเสนอแบบโปสเตอร์เป็นรอบ รอบละ 40 นาที โดยมีคณาจารย์ภาควิชาเคมี นิสิต และผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมฟัง ซักถามและอภิปรายกับนิสิตผู้นำเสนอ ในการจัดงานนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ ภาควิชายังได้รับความอนุเคราะห์รางวัลจาก บริษัท S.M. Chemical Supplies จำกัด สำหรับ Best Presentation Award และ Most Popular Award จำนวน 5 รางวัล