พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

Research Summary

ผลงานตีพิมพ์

•pH-responsive nanofibrous membrane fabricated from gelatin and red radish anthocyanins for meat spoilage monitoring. Dyes and Pigments. 2023. Cited 0
•Dissolvable and edible film for long-lasting kaffir lime aroma in food. International Journal of Food Science and Technology. 2020. Cited 1
•Biocompatible film sensors containing red radish extract for meat spoilage observation. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2020. Cited 51
•Amyloid-β aggregation inhibitors from Clerodendrum inerme L. Gaertn. Maejo International Journal of Science and Technology. 2019. Cited 1
Full list
Powered by Scopus