ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565

           ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลวิจัยของคณะฯ และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

(ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก FB ของ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ)