นิทรรศการออนไลน์ “เคมีกับสิ่งแวดล้อม” โดยนิสิตคณะวิทยาศาตร์ จุฬาฯ

เชิญรับชมผลงาน Infographic เกี่ยวกับ “เคมีกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ที่ลงเรียนในโมดูล “Environmental Chemistry” ในรายวิชา 2302112 General Chemistry II กับ รศ.ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

ผลงานจากนิสิตกว่า 700 คน ได้ถูกคัดเลือก และได้มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อดังต่อไปนี้:

1)     ภาวะเรือนกระจก

2)     การลดลงของโอโซน

3)     Smog / PM 2.5

4)     ฝนกรด

5)     ไฟป่า

6)     ภูเขาไฟระเบิด

7)     มลพิษจากการเกษตร

8)     มลพิษจากโรงงาน

9)     กากกัมมันตรังสี

10)   Microplastic

 

หัวข้อที่ 1: ภาวะเรือนกระจก

โดย

  1) ธัญชนก พลอินทร์

  2) นิชนันท์ รักไทย

  3) ปิยมาลย์ แสนสวาท

  4) อดิลักษณ์ ใจมั่น

หัวข้อที่ 2: การลดลงของโอโซน

โดย

  1) ธิวากร คงสุวรรณ์

  2) อิทธิณัฏฐ์ ศรีประมวล

  3) วีรภัทร ชาญเสนาะ

หัวข้อที่ 3: Smog / PM 2.5

โดย

  1) รชานนท์ อมฤก

  2) วรรณนภา ใจหมั้น

หัวข้อที่ 4: ฝนกรด

โดย

  1) ณัฏฐกร ทองพันธุ์

  2) ธนพล ต่ออุดม

หัวข้อที่ 5: ไฟป่า

โดย

  1) นภสร ทิพยศสุนทร

  2) ณัฐกฤตา จีระประดิษฐ์

  3) ชุติมณฑน์ ใจตรง

  4) อชิระ ทองนพรัตน์

หัวข้อที่ 6: ภูเขาไฟระเบิด

โดย

  1) เมธัส นามวงษา

  2) วิชยาภา ทิพย์มาศ

  3) สมิทธิพงศ์ ตั้งสถาพร

  4) อรุณรัตน์ ทองสุข

หัวข้อที่ 7: มลพิษจากการเกษตร

โดย

  1) เนตรพร ปาสีเหล็ก

  2) พรปภา เลิศโพธาวัฒนา

  3) ธุวานนท์ อยู่คำ

 

หัวข้อที่ 8: มลพิษจากโรงงาน

โดย

  1) วชิรวิทย์ ขาวงาม

  2) อนันต์ นพแก้ว

  3) ศุภกานต์ ชัยสุข

  4) ศิวัฒน์ ศรีมณฑล

หัวข้อที่ 9: กากกัมมันตรังสี

โดย

  1) ปริสา นนทศักดิ์

  2) ชญานุช แพทย์สิทธิ์

  3) ณัฐวดี ศรีจันทร์

  4) หนึ่งฤทัย สุขอ้วน

หัวข้อที่ 10: Microplastic

โดย

  1) ณัฐดนัย เฉลยชีพ

  2) กฤษฎา สุขกมล

  3) ศรอนงค์ แก้วอุ่นเรือน