ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

Research Summary