ช่องทางการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564

          ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข่าวสาร platform การเรียนภาคปลาย 2564 ของภาควิชาเคมี สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านทาง e-learning