คณาจารย์ภาควิชาได้รับรางวัล

 

🎊 ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของภาควิชาเนื่องในโอกาสที่เข้ารับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 และ 2565 ในงาน “วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventor’s Day 2021-2022)” ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต” มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วย

📚 มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

🔆 รางวัลระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2564 🔆
• ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ผลงานเรื่อง “เครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อ” (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
• ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล จากคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ดีเอ็นเอเชิงสีฐานกระดาษที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
• รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ “เซ็นเซอร์ทางชีวภาพชนิดใหม่จากเทคโนโลยีจอภาพเรืองแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนซ์แบบพิมพ์สกรีนสำหรับการตรวจวัดโปรตีนซีรีแอคทีฟ”(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

🔆 รางวัลระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2565 🔆
• ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “VirionQ PPE: ชุดป้องกันอันตรายสงวนบุคคลที่มีประสิทธิภาพกําจัดไวรัส” (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
• รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษเพื่อระบุจีโนไทป์ของยีนฮีโมโกลบินอีสําหรับการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

🔆 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2565 🔆
• ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษแบบพกพาสําหรับตรวจวัดโลหะหนักในอาหารกระป๋องจากผลผลิตทางการเกษตร” (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)

🔆 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ปี 2565 🔆
• ดร.ชณัท อ้นบางเขน จากคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “สารเคมีอินทรีย์ที่ควบคุมได้ด้วยแสงเพื่อใช้ในการจับโปรตีนสองชนิดภายในเซลล์สิ่งมีชีวิต” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: Associate Professor Dr. David M. Chenoweth, University of Pennsylvania, USA. 🎊