ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และคณาจารย์

          ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข ในโอกาสที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วาระ พ.ศ. 2565-2567
และคณาจารย์ภาควิชาเคมีร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พูลโภคา อุปนายก
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ เลขาธิการ
อาจารย์ ดร.ภูมิเดช พู่ทองคำ รองเลขาธิการ
อาจารย์ ดร.ชณัท อ้นบางเขน ปฏิคม