ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนพิชา ศรีสะอาด ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2565

         ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลวิจัยของคณะฯ และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนพิชา ศรีสะอาด ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

(ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก FB ของ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ)