Paper spray mass spectrometry as an effective tool for differentiating coffees based on their geographical origins

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญในโลกการค้าปัจจุบันโดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยปกป้องและสร้างความยั่งยืนให้แก่สินค้าท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยนำโดยรศ.ดร.ธนิษฐ์ ได้นำเสนอการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีของกาแฟที่มีแหล่งปลูกในประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์ด้วย paper spray mass spectrometry ซึ่งนำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลที่ใช้จำแนกแหล่งที่มาของกาแฟไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีทางเคโมเมทริกซ์ โดยสามารถจำแนกได้ทั้งสายพันธุ์ Arabica กับ Robusta การจำแนกระหว่างประเทศที่ปลูก และการจำแนกระหว่างแหล่งปลูกในจังหวัดเดียวกัน โดยมีความแม่นยำในการทำนายถึง 85-100% ในเกือบทุกกรณี โดยการศึกษานี้จัดเป็นต้นแบบสำคัญของการใช้องค์ความรู้ทางเคมี มาส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างได้เป็นอย่างดี