Non-destructive method for discrimination of weedy rice using near infrared spectroscopy and modified self-organizing maps (SOMs)

ข้าววัชพืชนั้นถือเป็นวัชพืชที่ขึ้นปะปนในพื้นนาของข้าวที่ปลูก โดยลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าวเปลือกนั้นเหมือนกับข้าวปลูกซึ่งไม่สามารถแยกออกได้ด้วยตาเปล่า ถ้าเกิดการปะปนของข้าววัชพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้ในการเพาะปลูกในครั้งถัดไปจะส่งผลต่อคุณภาพของข้าวที่เก็บเกี่ยวและทำให้ราคาขายตก

งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีพื้นฐานจากเทคนิค SOMs ร่วมกับข้อมูลทางเคมีที่ได้จากเทคนิคสเปกโทรสโกปีใกล้อินฟราเรด (NIR) ในการจำแนกข้าววัชพืชออกจากข้าวปลูก สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยตรง วิธีการที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถในการจำแนกข้าววัชพืชจากเมล็ดข้าวเปลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้องที่ 91-99%

แนวทางที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทำลายตัวอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่ใช้สารเคมี) ซึ่งอาจนำไปพัฒนาสำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ได้ในอนาคต