Mapping Hyperspectral NIR images using Supervised Self-Organizing Maps: Discrimination of Weedy Rice Seeds

                 ข้าววัชพืชเป็นหนึ่งในวัชพืชที่มีปัญหามากที่สุดในภูมิภาคที่ปลูกข้าวโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง เป็นการยากที่จะแยกความแตกต่างของข้าววัชพืชจากข้าวที่ปลูกโดยตรงจากเมล็ดข้าวเปลือก เนื่องจากมีลักษณะภายนอกทั่วไปที่เหมือนกัน งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอแนวทางการจำแนกข้าววัชพืชแบบใหม่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (ANN) ร่วมกับการเทคนิค SOMs เพื่อแยกข้าววัชพืชได้โดยตรงโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดใกล้ (HSI-NIR) จากการวิเคราะห์พบว่ามีความแม่นยำในการจำแนกข้าววัชพืชถึง 98% (Weedy vs PL2) การจำแนกด้วยเทคนิคดังกล่าวเป็นการประเมินจากข้อมูลจากเมล็ดข้าวทั้งเมล็ด (แต่ละเมล็ด) ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นครั้งแรกที่มีการประยุกต์ใช้ SOM เพื่อประเมินคุณภาพของข้าวโดยตรงจากรูปถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดใกล้