Enhancement of Ammonia Gas Sensing by Nanocomposite

                    Gas sensor เป็นหนึ่งตัวอย่างใน application ของงานทางด้านเคมีไฟฟ้า กลุ่มวิจัยของ ผศ.ดร.เจริญขวัญ ไกรยา สนใจเกี่ยวกับการสร้างหรือดัดแปลงขั้วไฟฟ้า รวมไปถึงพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางสิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรม