A Mild Photocatalytic Synthesis of Guanidine from Thiourea under Visible Light

อนุพันธุ์ของกัวนิดีนเป็นสารอินทรีย์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมี อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์กัวนิดีนจำเป็นต้องใช้ตัวออกซิเดชันที่มีความเป็นพิษในปริมาณมาก ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์และสภาวะการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยของ ศ.ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ จึงได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์อนุพันธุ์ของกัวนีดีนแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของรูทีเนียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Ru(bpy3)Cl2) พร้อมกับแสงในช่วงตาเปล่ามองเห็น ในปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตั้งต้นไทโอยูเรียและเอมีนในตัวกลางที่เป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องเพื่อสังเคราะห์อนุพันธุ์ต่างๆของกัวนิดีน