แผนการเรียนระดับปริญญาเอกแบบที่ 2 สาขาเคมีอนินทรีย์