แผนการเรียนระดับปริญญาเอกแบบที่ 1 สาขาเคมีอนินทรีย์