แผนการเรียนระดับปริญญาเอกแบบที่ 2 สาขาเคมีอินทรีย์