แผนการเรียนระดับปริญญาเอกแบบที่ 1 สาขาเคมีอินทรีย์