แผนการเรียนระดับปริญญาเอกแบบที่ 2 สาขาเคมีวิเคราะห์