แผนการเรียนระดับปริญญาเอกแบบที่ 1 สาขาเคมีวิเคราะห์