แนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาเคมี อ.ดร.เบญจพร นฤภัย

            อ.ดร.เบญจพร นฤภัย สำเร็จปริญญาเอกจาก University of California, Santa Barbara สาขา Polymer Chemistry เมื่อปี พ.ศ. 2561 จากนั้นได้รับทุนเพื่อไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่ University of Washington ขณะนี้ ดร.เบญจพร ได้บรรจุเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม งานวิจัยที่สนใจคือ การพิมพ์สามมิติ (3D printing), การสร้างวัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ (4D printing), เซนเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบยืดหยุ่น (stretchable sensor), วัสดุที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมภายนอก (stimuli-responsive materials), ปฏิกิริยาเคมีที่ใช้แสง (photochemistry), การสังเคราะห์และตรวจสอบพอลิเมอร์ (polymer synthesis and characterizations)