แนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาเคมี อาจารย์ ดร.พงศ์ภัค ชิดชอบ

                     ภาควิชาเคมียินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.พงศ์ภัค ชิดชอบ เข้าบรรจุเป็นอาจารย์ใหม่ของภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

                     อ.ดร.พงศ์ภัค ชิดชอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นได้ทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอนด์โฮเวน มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล งานวิจัยที่สนใจเกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางเคมีซุปราโมเลกุล และเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ มาใช้ออกแบบและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่พอลิเมอร์ชนิดซุปราโมเลกุล และพอลิเมอร์ไฮบริดชนิดโคเวเลนต์/นอนโคเวเลนต์ นอกจากนี้ยังสนใจการนำวัสดุเหล่านี้มาประยุกต์ใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ และการใช้วัสดุอย่างยั่งยืน