แนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาเคมี อาจารย์ ดร. ทัชมาพรรณ ยศกำธร

              ภาควิชาเคมียินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.ทัชมาพรรณ ยศกำธร เข้าบรรจุเป็นอาจารย์ใหม่ของภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

            อ.ดร.ทัชมาพรรณ ยศกำธร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเคมีอนินทรีย์ จากภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2564 และได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจาก SCG-Oxford Centre of Excellence in Chemistry เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับการรีไซเคิลเชิงเคมีของขยะพลาสติกเพื่อเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันอาจารย์สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับเคมีสีเขียวและความยั่งยืน (green and sustainable chemistry) โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาวัสดุฟังก์ชันที่มีรูพรุนเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ตัวดูดซับแก๊ส ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และเซนเซอร์ โดยใช้เทคนิคแบบบูรณาการ เช่น การเลี้ยวเบนและการกระเจิงแสงโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนและอนุภาคนิวตรอน (synchrotron and neutron diffraction and scattering) การพิสูจน์โครงสร้างผลึกด้วยวิธี Rietveld (structural determination by Rietveld refinement) และดิฟฟิวส์รีเฟลคแตนซ์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy) เป็นต้น