แนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาเคมี อ.ดร.ศุภชา วิโรจน์แสงทอง

       ภาควิชาเคมียินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศุภชา วิโรจน์แสงทอง เข้าบรรจุเป็นอาจารย์ใหม่ของภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
อ.ดร.ศุภชา วิโรจน์แสงทอง สำเร็จปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเคมีวิเคราะห์ เมื่อปี พ.ศ. 2564 กับ รศ.ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ โดยได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ในการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และได้รับทุนไปทำวิจัยในระหว่างเรียนปริญญาเอกที่ University of Geneva ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กับ Prof. Eric Bakker จากนั้นได้รับทุนเพื่อทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ อ.ดร.ภูมิเดช พู่ทองคำ งานวิจัยที่สนใจคือการพัฒนา ion-selective membrane electrode สำหรับเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (electrochemical techniques) และอุปกรณ์รับรู้เชิงแสง (optode sensor)