เคมีจุฬาฯ สาระสัมพันธ์

            ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภาควิชาเคมีมีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น การเปิดตัวหลักสูตรใหม่ นวัตกรรมจากวิกฤตโควิด-19 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นต้น ทางภาควิชาจึงได้จัดทำจดหมายข่าวสรุปความก้าวหน้าของภาควิชาเคมี ในชื่อ “เคมีจุฬาฯ สาระสัมพันธ์” ประจำปี 2564 

นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ที่