เกี่ยวกับเรา

          ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยเคมีระดับโลก ภาควิชาของเราเป็นสถานที่รวมของนิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ในด้านวิชาเคมีและการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านเคมีให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

          หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท-เอกในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็น เพื่อทำให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพต่าง ๆ หรือสำหรับการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาวิชาเคมีและสาขาที่เกียวข้อง หลักสูตรของเราออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมนวัตกรรม และน่าสนใจ และเป็นหลักสูตรที่สอนโดยคณาจารย์ที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญระดับโลก

          งานวิจัยของภาควิชาเคมีฯ ครอบคลุมในหลายด้าน ทั้งเคมีอินทรีย์, เคมีอนินทรีย์, เคมีฟิสิกัล, เคมีวิเคราะห์, เคมีสีเขียวและความยั่งยืน เรามีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย และมีการร่วมมือกับทั้งภาควิชา สถาบัน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ งานวิจัยของเราได้รับการยอมรับด้วยคุณภาพระดับสูงและได้นำไปสู่การการค้นพบสำคัญและนวัตกรรมต่าง ๆ ในด้านเคมี และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

            ภาควิชาของเรายืนหยัดและมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลายรวมทั้งความเสมอภาคและการสร้างชุมชนที่สนับสนับสนุนสมาชิกของเราทุกคน เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการพัฒนาในด้านเคมี ทำให้ภาควิชาเคมีของเราก้าวสู่องค์กรด้านการศึกษาชั้นนำระดับโลก