อมราวรรณ อินทศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมราวรรณ อินทศิริ

ออกในปี 2561

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

ทุนการศึกษาและรางวัล

ผลงานตีพิมพ์