บัณฑิตศึกษา

วท. ม. และ วท. ด. สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรที่ล้ำสมัย

ภาควิชามีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่องานวิจัยในระดับสูง เช่น NMR, Mass Spectrometer ฯลฯ

ภาควิชามีงบประมาณสำหรับสนับสนุนให้นิสิตนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอีกด้วย

ภาควิชามีโครงการแลกเปลี่ยนและทำวิจัยร่วมเพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสไปทำวิจัยในต่างประเทศ

ภาควิชามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนง ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยระดับทฤษฎีขั้นสูง ไปจนถึงบทประยุกต์ที่น่าสนใจ

รายวิชาส่วนใหญ่ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะทางด้านภาษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีที่มีความสามารถสูงเข้าศึกษาต่อ โดยผู้ที่เข้าหลักสูตรนี้สามารถจบปริญญาเอกได้ภายในระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น

หลักสูตรของภาควิชา

ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี มีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งเป็นสี่สาขาหลักคือ เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ และเคมีฟิสิกัล ซึ่งมีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งสี่สาขา