บัณฑิตศึกษา

วท. ม. และ วท. ด. สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรที่ล้ำสมัย

ภาควิชามีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่องานวิจัยในระดับสูง เช่น NMR, Mass Spectrometer ฯลฯ

ภาควิชามีงบประมาณสำหรับสนับสนุนให้นิสิตนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอีกด้วย

ภาควิชามีโครงการแลกเปลี่ยนและทำวิจัยร่วมเพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสไปทำวิจัยในต่างประเทศ

ภาควิชามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนง ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยระดับทฤษฎีขั้นสูง ไปจนถึงบทประยุกต์ที่น่าสนใจ

รายวิชาส่วนใหญ่ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะทางด้านภาษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีที่มีความสามารถสูงเข้าศึกษาต่อ โดยผู้ที่เข้าหลักสูตรนี้สามารถจบปริญญาเอกได้ภายในระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น

หลักสูตรของภาควิชา

โปรแกรมปริญญาโท เอกในสาขาเคมี (ไม่ใช่โปรแกรมปริญญาโทในสาขาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน) มีทั้งหมด 8 สาขาสำหรับปริญญาโท (เคมีพื้นฐานและเคมีประยุกต์) และ 4 สาขาสำหรับปริญญาเอก (เคมีพื้นฐาน) ดังนี้:

ภาพด้านล่างแสดง “หลักสูตรที่จำเป็น” สำหรับแต่ละสาขา 8 สาขาดังนี้:

ขั้นตอนการสมัคร
(สำหรับหลักสูตรโท เอก สาขาเคมี ทั้ง 8 แขนง)

*หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรโท เอก สาขาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน คลิก

1. เข้าเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th เลือกหัวข้อ “สมัครเรียน” เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”

2. จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์การรับสมัคร https://www.register.gradchula.com/home เลือก “สมัคร”

3. เลือก “หลักสูตรภาษาไทย” (หมายเหตุ การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

4. ค้นหาหลักสูตรที่ต้องการสมัคร โดยพิมพ์ “เคมี” จากนั้นกด ค้นหา

5. เมื่อขึ้นหลักสูตรที่ต้องการสมัคร ให้กด “ดูรายละเอียด”

6. อ่านรายละเอียด แล้วกด “สมัคร” และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับนิสิตสัญชาติไทย) (International student see English version)
  • สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี/โท
  • สำเนาคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)/ภาษาไทย หรือ ใบคะแนนผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ IELTS (ในกรณีที่มีผลสอบแล้วอายุไม่เกิน 2 ปี)
  • หนังสือแสดงความสนใจและจุดมุ่งหมายในงานวิจัย