บัณฑิตศึกษา

วท. ม. และ วท. ด. สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรที่ล้ำสมัย

ภาควิชามีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่องานวิจัยในระดับสูง เช่น NMR, Mass Spectrometer ฯลฯ

ภาควิชามีงบประมาณสำหรับสนับสนุนให้นิสิตนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอีกด้วย

ภาควิชามีโครงการแลกเปลี่ยนและทำวิจัยร่วมเพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสไปทำวิจัยในต่างประเทศ

ภาควิชามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนง ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยระดับทฤษฎีขั้นสูง ไปจนถึงบทประยุกต์ที่น่าสนใจ

รายวิชาส่วนใหญ่ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะทางด้านภาษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน

เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีที่มีความสามารถสูงเข้าศึกษาต่อ โดยผู้ที่เข้าหลักสูตรนี้สามารถจบปริญญาเอกได้ภายในระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น

หลักสูตรของภาควิชา

โปรแกรมปริญญาโท เอกในสาขาเคมี (ไม่ใช่โปรแกรมปริญญาโทในสาขาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน) มีทั้งหมด 8 สาขาสำหรับปริญญาโท (เคมีพื้นฐานและเคมีประยุกต์) และ 4 สาขาสำหรับปริญญาเอก (เคมีพื้นฐาน) ดังนี้:

ภาพด้านล่างแสดง “หลักสูตรที่จำเป็น” สำหรับแต่ละสาขา 8 สาขาดังนี้:

ขั้นตอนการสมัคร
(สำหรับหลักสูตรโท เอก สาขาเคมี ทั้ง 8 แขนง)

*หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรโท เอก สาขาเคมีสีเขียวและความยั่งยืน คลิก

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ http://www.grad.chula.ac.th (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครได้ ที่นี่

2. สแกนเอกสารการสมัคร พร้อมเอกสารเพิ่มเติมประกอบการสมัคร ส่งมาที่ อีเมล thitirat.ph@chula.ac.th

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี/โท
  • สำเนาคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)/ภาษาไทย หรือ ใบคะแนนผลการสอบ TOEFL หรือ
    ผลการสอบ IELTS (ในกรณีที่มีผลสอบแล้วอายุไม่เกิน 2 ปี)
  • หนังสือแสดงความสนใจและจุดมุ่งหมายในงานวิจัย (พิมพ์ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)

Qualification:

This is an English program, which welcome all international students.

 

PhD

MSc

For master’s degree graduates

For bachelor’s degree graduates

For bachelor’s degree graduates

Application Track

Regular

Special*

Regular

Special*

Regular

Special*

GPAx

3.20

3.75

3.25

3.25

2.20

3.00

English

CU-TEP

45

60

45

60

30

45

TOEFL

450

500

450

500

400

450

IELTS

4.0

5.0

4.0

5.0

3.0

4.0

*Note: some scholarship is only eligible for students who applied for the special track