สุพจน์ หารหนองบัว

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

Research Summary

ผลงานตีพิมพ์