ศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ เป็น Guest Editor วารสาร Synlett

ประชาสัมพันธ์วารสาร Synlett Issue 14 Volume 33 September 2022 ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น Guest Editor หัวข้อ “Organic Chemistry in Thailand” โดยรวบรวมบทความผลงานวิจัยจำนวน 27 ผลงาน จากมหาวิทยาลัยไทย 12 สถาบัน จำแนกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ (1) Synthetic Methodology (2) Total Synthesis of Natural Products และ (3) Organic Material Chemistry