ภัสสร์พล งามอุโฆษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร์พล งามอุโฆษ

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

ทุนและรางวัล

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน