พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

Research Summary